GÍA TRỊ CỐT LÕI

ĐÔI BÊN CÙNG CÓ LỢI

Chúng tôi luôn cố gắng để thiết lập các mối quan hệ hợp tác dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

 

SỰ TÔN TRỌNG

Tôn trọng lẫn nhau là nền tảng bền vững cho sự hợp tác giữa các bên.
Tôn trọng những nguyên tắc chung và giá trị của nhau như là văn hóa trong một tổ chức.

 

 

TÍNH BỀN VỮNG

Chúng tôi mong muốn phát triển bền vững các mối quan hệ hợp tác và các dự án đầu tư.

 

SỰ MINH BẠCH

Sự cởi mở, tính minh bạch, rõ ràng và tính dễ tiếp cận là những yếu tố quan trọng cho sự hợp tác lâu dài.