LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Chúng tôi hiện đang hoạt động trong các ngành/ lĩnh vực sau:

Y tế / sức khỏe
Các ngành công nghiệp
Thương mại, mậu dịch
Thương mại điện tử